| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

TeachMeet Wales

Page history last edited by Kevin Mc Laughlin 9 years ago

 

All those involved in education in Wales will have heard of the Skills Framework and Schools Effectiveness Framework documents, but how often have you had the chance to share real ideas that put these documents into practice in the classroom? If you have some examples of how you have made these key publications in Wales work in your school, then why don’t you come and share your ideas with teachers from across Wales?

 

This is an informal gathering of those curious about learning and teaching in Wales. Anyone can share great ideas they've trialled in their classrooms, ask important questions or simply sign up to take part in learning conversations. It would be good to see, and hear from Primary, Secondary and Special School Teachers.

 

This TeachMeet will be unique because it will run at two venues simultaneously, one in North Wales and the other in South Wales. One venue will be in Wrexham (Erlas Centre) and the other will be in Cardiff (WJEC). The whole TeachMeet will be broadcast live on the NGfL Cymru Live channel and presentations will alternate from north to south and bring together educators who are miles away geographically, but very close in their thinking and practice.

 

Come along to inspire and be inspired.

 

Where and when is it? 4th July Monday 5:30pm - 8:30pm

 

 

North Wales – Erlas Centre

Bryn Estyn Lane,

Wrexham

LL13 9TY

Map to Erlas 

 

South Wales – WJEC Offices

245 Western Avenue

Llandaf 

Cardiff CF5 2YX

Map to WJEC

 

O Bolisi i Arfer       

Bydd pawb sydd yn ymwneud ag addysg yng Nghymru wedi clywed am ddogfennau’r Fframwaith Sgiliau a Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion, ond pa mor aml rydych chi wedi cael y cyfle i rannu syniadau go iawn a rhoi’r dogfennau hyn ar waith yn y dosbarth? Os oes gennych enghreifftiau o’r modd rydych wedi rhoi’r cyhoeddiadau allweddol hyn yng Nghymru ar waith yn eich ysgol, yna pam na wnewch chi rannu eich syniadau gydag athrawon eraill o bob cwr o Gymru?

 

Cyfarfod anffurfiol o’r rhai hynny sy’n chwilfrydig ynghylch dysgu ac addysgu yng Nghymru yw hwn. Gall unrhyw un rannu syniadau gwych maent wedi’u treialu yn eu hystafelloedd dosbarth, gofyn cwestiynau pwysig neu gofrestru’n unig i gymryd rhan mewn sgyrsiau dysgu. Byddai’n dda gweld a chlywed oddi wrth athrawon yn y sector Cynradd, y sector Uwchradd ac athrawon Ysgolion Arbennig.

 

 

Bydd y TeachMeet yma’n unigryw oherwydd bydd yn cael ei gynnal mewn dau leoliad ar yr un pryd, un yng Ngogledd Cymru a’r llall yn y De. Bydd un lleoliad yn Wrecsam (Canolfan Erlas) a bydd y llall yng Nghaerdydd (CBAC). Bydd y cyfan yn cael ei ddarlledu’n fyw ar Sianel Fyw GCaD Cymru a cheir cyflwyniadau bob yn ail o’r gogledd a’r de gan ddwyn ynghyd addysgwyr a fydd filltiroedd ar wahân yn ddaearyddol, ond yn agos iawn o ran eu meddylfryd a’u harferion.

 

Dewch i ysbrydoli ac i gael eich ysbrydoli.


Ble a phryd y cynhelir TeachMeet?  

Dydd Llun, 4ydd Gorffennaf, 5:30pm-8.30pm

 

 

Gogledd Cymru – Canolfan Erlas

Lôn Bryn Estyn,

Wrecsam

LL13 9TY

Map i Erlas  

 

De Cymru – Swyddfeydd CBAC

245 Rhodfa’r Gorllewin

Llandaf

Caerdydd

CF5 2YX

Map i CBAC

 

 

What can you do? 

You can come along to chat, meet new people, or give a seven minute talk, or a two minute nano presentationAs with all Teachmeets, we are dependent on our sponsors for a venue, refreshments, wifi, equipment and other costs.

 

Presentation Rules

What are the rules for this Teachmeet ?

 You can use whatever presentation format you want including PowerPoint,keynote,prezi,slide rocket,280 slides, you could just talk, show something from the web, hold up a poster or you could sing a song or do something different!

 The important thing is that you get your message across and you will only get one minute set up time.

 Be prepared for technical difficulties and be ready to wing it on the night! That’s what makes TeachMeet exciting!

 

Seven Minute Micro Presentations (North Wales)

 Add your name and what you may talk about below.   

 1. Mike Elliot – Ysgol Alexandra - Enhancing literacy through pupil blogs
 2. Sarah Hurst – Borras Park Infants  - Achieving the ICT Mark
 3. John Putt - RSS feeds & Twitter - The connected learner/leader [video]
 4. Mary Blake - ePace - How learners learn 
 5. Jamie Tennant - Delivering a thematic approach through science topics 
 6. Ray Wood - Using PPT to  develop thinking
 7. Colin Graham @ColinTGraham - MATES - bringing the Arts into a STEM environment 
 8. Gavin Browning - Enhancing literacy skills
 9.  
 10.  

 

Seven Minute Micro Presentations (South Wales)

 Add your name and what you may talk about below.   

 1. Alessio Bernardelli @asober -  TBC
 2. Bev Evans @bevevans22  - Digital storytelling tools that are cool and free!
 3. Stuart Ball @innovativeteach - Connecting Teachers , Connecting Learners 
 4. Gareth Ritter @ritzertech - Trial, Error and Innovation 
 5. Ceri Williams- ICT, Early Years Literacy & the Skills Framework @cerirwilliams 
 6. Karen Newby Jones @cardiffscience -  Innovative ways of gathering feedback
 7. Moris Lorsrent - Russian brides for marriage FACEBOOK Fan Page hot Russian brides
 8. online dating profile examples to attract women
 9. help writing a dating profile
 10. what to write on a dating profile
 11. single moms
 12. divorced woman dating
 13. divorced with kids

 

 

 

 

 

Two Minute Nano Presentations (North Wales)

Add your name and what you may talk about below. .

 

1. Dafydd Williams - Developing deeper understanding using technology

2. Melanie Blount - Developing Financial Literacy at KS2

3. Martin Austin - Developing Thinking using digital tools

4. Siobhan Henry - Using Wordle in History lessons.

5. Colin Graham - #anyqs Towards student-generated content in maths and science

6.

7.

8.

9.

10.

 

Two Minute Nano Presentations (South Wales)

Add your name and what you may talk about below. .

 

 1. Alessio Bernardelli @asober -  TBC
 2. Stuart Ball @innovativeteach - What ! Microsoft has free stuff? 
 3. Gareth Ritter @ritzertech - TBC 
 4.  Karen Newby Jones @cardiffscience Growing answers!
 5.  Ceri Williams- Sketchup as a writing stimulus @cerirwilliams
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  

 

 

Tags and Twitter - Follows

If you use twitter you'll know that the key to sharing (and finding) is good. The default hash tag for this event will be #tmcymru . When you are mentioning TeachMeet Cymru 2011whilst using Twitter please just add #tmcymru somewhere in the tweet - that way it will be picked up by a Twitter search.

NGfL Cymru will be streaming the TeachMeet Live and that will also be key to connect the North (Wrexham) the South (WJEC Offices) and allow attendees at both events to follow and interact with each others’ presentations. Watch the event livehttp://www.livestream.com/ngflcymrugcad. You will also be able to view the recording after the event on the same site.

 

 

Beth allwch chi ei wneud? 

Gallwch ddod i sgwrsio, cyfarfod â phobl newydd, neu i roi sgwrs saith munud, neu cyflwyniad nano dau funud. Fel gyda phob TeachMeet, rydym yn ddibynnol ar ein noddwyr am leoliad, lluniaeth, wifi, offer a chostau eraill.

 

Rheolau ar gyfer Cyflwyniad

Beth yw’r rheolau ar gyfer y TeachMeet hwn? 

Gallwch ddefnyddio pa ffurf bynnag a fynnoch i gyflwyno yn cynnwys PowerPoint, keynote, prezi, slide rocket, 280 slides, gallech siarad yn unig, dangos rhywbeth oddi ar y we, dal poster i fyny neu ganu cân neu wneud rhywbeth gwahanol!

 Y peth pwysig yw eich bod yn trosglwyddo eich neges a dim ond munud o amser a gewch i osod i fyny. Byddwch yn barod ar gyfer problemau technegol a byddwch yn barod i ‘hedfan’ ar y noson! Dyna sy’n gwneud TeachMeet yn gyffrous!

 

Cyflwyniadau Micro Saith Munud (Gogledd Cymru)

 Ychwanegwch eich enw a’r hyn y byddwch o bosib yn siarad amdano isod. 

 

 1. Mike Elliot – Gwella llythrennedd trwy flogiau disgyblion
 2. Sarah Hurst - Cyflawni'r Marc TGCh 
 3. John Putt - The connected leader
 4. Mary Blake - ePace - How learners learn 
 5. Jamie Tennant - Delivering a thematic approach through science topics 
 6. Ray Wood - Using PPT to  develop thinking
 7. Colin Graham - MATES Dod â'r Celfyddydau i mewn i STEM
 8. Gavin Browning - Enhancing Literacy Skills 
 9.  
 10.  

 

 

 

 

Cyflwyniadau Micro Saith Munud (De Cymru)

Ychwanegwch eich enw a’r hyn y byddwch o bosib yn siarad amdano isod.

    

 1. Alessio Bernardelli -  My journey through the mind! 
 2. Bev Evans  - Digital storytelling tools that are cool and free!
 3. Stuart Ball -Cysylltu athrawon, Cysylltu dysgwyr
 4. Gareth Ritter - Trial, Error and Innovation  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  

 

 

Cyflwyniadau Nano Dau Funud (Gogledd Cymru)

Ychwanegwch eich enw a’r hyn y byddwch o bosib yn siarad amdano isod.

 

 

 1.  Dafydd Williams - Developing deeper understanding using technology
 2.  Melanie Blount - Developing Financial Literacy at KS2
 3.  Martin Austin - Developing Thinking using digital tools 
 4. Colin Graham - #anyqs Cynnwys a gynhyrchir gan fyfyrwyr mewn mathemateg a gwyddoniaeth 
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cyflwyniadau Nano Dau Funud (De Cymru)

Ychwanegwch eich enw a’r hyn y byddwch o bosib yn siarad amdano isod.

 

 1. Alessio Bernardelli -  It is free, so why aren't you using it?
 2. Stuart Ball  - Beth! Microsoft wedi stwff rhad ac am ddim  
 3. Gareth Ritter - TBC 
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  

 

 

Tagiau a Trydar (Twitter)           

Os ydych yn defnyddio Trydar (Twitter) byddwch yn gwybod bod yr allwedd i rannu (a darganfod) yn dda. Y tag clwyd rhagosodedig ar gyfer y digwyddiad hwn fydd  #tmcymru. Pan fyddwch yn sôn am TeachMeet Cymru 2011 wrth ddefnyddio Trydar (Twitter) ychwanegwch #tmcymru rhywle yn y twît – fel hyn, caiff ei godi gan chwiliad Trydar (Twitter).

Bydd GCaD Cymru yn ffrydio’r TeachMeet yn fyw a bydd hynny’n allweddol i gysylltu’r Gogledd (Wrecsam) gyda’r De (Swyddfeydd CBAC) gan ganiatáu i’r rhai sy’n mynychu’r ddau ddigwyddiad ddilyn a rhyngweithio gyda chyflwyniadau ei gilydd. Gwyliwch y digwyddiad yn fyw ar

http://www.livestream.com/ngflcymrugcad. Byddwch hefyd yn gallu gwylio’r recordiad ar ôl y digwyddiad ar yr un safle.

 

Attendees

 

If you wish to attend please sign up - we've had a lot of interest so it maybe that, if you're not on the list .....

To register your name as an attendee, please add you name to the list below.

 

Join the conversation before the event  - see How to add yourself or edit a TeachMeet page for how to sign up or contact melanie.blount@ngfl-cymru.org.uk or dafydd.williams@ngfl-cymru.org.uk  if you are joining us in North Wales or contact alessio.bernardelli@ngfl-cymru.org.uk or sian.williams@ngfl-cymru.org.uk if you want to sign up to the South Wales event.

  

Attendees in North Wales (Erlas Centre, Wrexham)

 1. Dafydd Watcyn Williams – NGfL Cymru @ngflcymru
 2. Melanie Blount - NGfL Cymru -@ngflblount
 3. Andrew Jones – Wrexham LEA @ajict
 4. Mike Elliot – Ysgol Alexandra  @ikeonetoast
 5. Becky Ennion – Wrexham LEA
 6. Sarah Hurst – Borras Park Infants
 7. Martin Austin – Ysgol Sant Elfod, Conwy @hairlikeeddy
 8. Ian Roberts - Ysgol Bryn Alyn 
 9. Mary Blake - ePace @epaceonline 
 10. Siobhan Henry - Holywell High @sh_hanes 
 11. John Putt - Holywell High @wjputt 
 12. Jamie Tennant - Ysgol Pen-y-Cae @redjamiet
 13. Alan Nevitt - Flintshire LEA 
 14. Nigel Davies - Wrexham LEA 
 15. Huw Phillips - Ysgol Ruabon  
 16. Gylla Magee - Ysgol Maes y Llan
 17. Joanne Lewis - Ysgol Maes y Llan
 18. Sian Matthews - Ysgol Maes y Llan
 19. Christine Jones - Ysgol Maes y Llan
 20. Sue Glover - Ysgol Maes y Llan
 21. Sue Griffiths - Ysgol Maes y Llan
 22. Anne Swabrick - Ysgol Maes y Llan 
 23. Denise Roberts - Rhosnesni High
 24. Simon Harrop - Ysgol Penley Maelor 
 25. Sian Jones - Ysgol Penley Maelor 
 26. Jane Jones - PGCE student 
 27. Dominic Oakes - Oakes Tutors @IntegralEduc 
 28. Sandra Davies - Ysgol Bryn Alyn 
 29. Darren Simon - Ysgol Bryn Alyn
 30. Susan Heaney - St Joseph's High School 
 31. Dewi Lloyd - 3NI 
 32. Mary Lee - Ysgol Bryn Alyn 
 33. Dawn Nevitt - Wats Dyke Infants 
 34. Kate Phillips - Ysgol Bryn Alyn 
 35. Colin Graham - Chester-based 
 36. Rhian Carroll - Ysgol Alexandra 
 37. Steven Dykes - Darland High 
 38. Gavin Browning - Connah's Quay High
 39. Ray Wood - Emrys ap Iwan
 40. Barbara Davies - Flintshire LEA 
 41. Simon Fisher - Ysgol y Rofft, Marford @lamerch 
 42. Stuart Ayers - St Brigid's 

Attendees in  South Wales (WJEC Offices, Cardiff)

 1. Ian Morgan – NGfL Cymru @ngflmorgai
 2. Alessio Bernardelli - NGfL Cymru @asober (Alessio's Blog)
 3. Stuart Ball - Microsoft Partners in Learning - @innovativeteach
 4. Jane Homer - Cardiff LA
 5. Karen Jones - Cardiff LA @cardiffscience
 6. Gareth Ritter @ritzertech 
 7. Sonia McLaughlin - smclaughlin@valeofglamorgan.gov.uk 
 8. Sian Lloyd - NGfL Cymru 
 9. Heather Carter - Espresso Education and Channel 4 Learning - @heathercarter4 
 10. Teacher- Ysgol Gyfun Gwynllyw

   11.  Teacher - Ysgol Gyfun Gwynllyw

   12.  Liz Berry - Bryn Deri Primary

   13.  Trish Evans - Bryn Deri Primary

   14.  Andrew Thorne - Bryn Deri Primary

   15.  Rhys Harries

   16.  Marcus John - Bryn Hafod Primary

   17.  Daniel Harris - Corpus Christi

   18.  Ian Loynd - St Teilo's

   19.  Laura Northey - St Teilo's

   20.  Teacher - St Teilo's

   21.  Nicola Sinclair - Bishop of Llandaff

  22.  Carolyn Evans - Rhydypenau Primary School

   23.  Sarah Morgan - Rhydypenau Primary School

  24.  Helen Hoyle - Rhydypenau Primary School

   25.   Wendy Johnson – Deputy Headteacher at St Cuthbert’s Primary School

  26.  Alex Kennedy – KS Teacher at St Cuthbert’s Primary School

  27.  Steven Downes - Senior Adviser Cardiff LEA

  28.  Teacher - Rhydypenau Primary School

  29.   Teacher - Fitzalan High School

  30.  Paul King - Cardiff LA

  31.  Lucy Payne - Coedylan Primary School

  32.  Ceri Wilson - Radyr High School

  33.  Teacher - Radyr High School

  34.  Bernadette Hancock 

  35.  Lorraine Smith - Pencaerau Primary School

  36.  Mitchell Young - Pencaerau Primary School

  37.  Ceri Williams @cerirwilliams - Torfaen LA

 38.  Paul Hardy - Radyr Comprehensive

 39.  James Boyd - ICT Support

 40. Dean Veall - Winding House museum

41. Kristina Hedges - CILT Cymru 

42. Carrie Fisher @carrief7

 

 

 

 

 

 

Mynychwyr

 

Os ydych yn dymuno bod yn bresennol cofrestrwch os gwelwch yn dda - mae llawer wedi mynegi diddordeb, ac felly'r cyntaf i’r felin...

I gofrestru eich enw fel un a fydd yn mynychu, ychwanegwch eich enw at y rhestr isod os gwelwch yn dda.

 

Ymunwch â’r sgwrs cyn y digwyddiad – gweler Sut i ychwanegu eich hun neu olygu tudalen TeachMeet ar gyfer sut i gofrestru neu cysylltwch ag melanie.blount@gcad-cymru.org.uk neu dafydd.williams@gcad-cyrmu.org.uk os ydych yn ymuno â ni yng ngogledd Cymru neu alessio.bernardelli@gcad-cymru.org.uk neu sian.williams@gcad-cymru.org.uk os ydych yn cofrestru ar gyfer Caerdydd fel lleoliad.

 

Mynychwyr yng Ngogledd Cymru (Canolfan Erlas, Wrecsam)

 1. Dafydd Watcyn Williams – GCaD Cymru @ngflcymru
 2. Melanie Blount - GCaD Cymru -@ngflblount
 3. Andrew Jones – AALlWrecsam @ajict
 4. Mike Elliot – Ysgol Alexandra  @ikeonetoast
 5. Becky Ennion – AALl Wrecsam
 6. Sarah Hurst – Ysgol Babanod Borras Park
 7. Martin Austin – Ysgol Sant Elfod, Conwy @hairlikeeddy
 8. Ian Roberts - Ysgol Bryn Alyn 
 9. Mary Blake - ePace @epaceonline
 10. Siobhan Henry - Holywell High @sh_hanes   Apologies
 11. John Putt - Holywell High @wjputt Apologies
 12. Jamie Tennant - Ysgol Pen-y-Cae @redjamiet
 13. Alan Nevitt - AALI Sir y Fflint
 14. Nigel Davies - AALI Wrecsam 
 15. Huw Phillips - Ysgol Rhiwabon
 16. Gylla Magee - Ysgol Maes y Llan
 17. Joanne Lewis - Ysgol Maes y Llan
 18. Sian Matthews - Ysgol Maes y Llan
 19. Christine Jones - Ysgol Maes y Llan
 20. Sue Glover - Ysgol Maes y Llan
 21. Sue Griffiths - Ysgol Maes y Llan
 22. Anne Swabrick - Ysgol Maes y Llan 
 23. Denise Roberts - Rhosnesni High
 24. Simon Harrop - Ysgol Penley Maelor 
 25. Sian Jones - Ysgol Penley Maelor 
 26. Jane Jones - PGCE student 
 27. Dominic Oakes - Oakes Tutors @IntegralEduc  
 28. Sandra Davies - Ysgol Bryn Alyn  
 29. Darren Simon - Ysgol Bryn Alyn
 30. Susan Heaney - Ysgol Uwchradd St Joseph  
 31. Dewi Lloyd - 3NI  
 32. Mary Lee - Ysgol Bryn Alyn  
 33. Dawn Nevitt - Wats Dyke Infants  
 34. Kate Phillips - Ysgol Bryn Alyn
 35. Colin Graham - Caer  
 36. Rhian Carroll - Ysgol Alexandra 
 37. Steven Dykes - Ysgol Uwchradd Darland
 38. Gavin Browning - Ysgol Uwchradd Cei Connah 
 39. Ray Wood - Ysgol Emrys ap Iwan
 40. Barbara Davies - Flintshire LEA 
 41. Simon Fisher - Ysgol y Rofft @lamerch
 42. Stuart Ayers - St Brigids 

Mynychwyr yn Ne Cymru (Swyddfeydd CBAC, Caerdydd)

 1. Ian Morgan – GCaD Cymru @ngflmorgai
 2. Alessio Bernardelli – GCaD Cymru @asober (Alessio's Blog)
 3. Stuart Ball - Microsoft Partneriaid mewn Dysgu @innovativeteach  
 4. Jane Homer - AALI Caerdydd
 5. Karen Newby Jones - AALI Caerdydd @cardiffscience
 6. Gareth Ritter @ritzertech 
 7. Sonia McLaughlin - smclaughlin@valeofglamorgan.gov.uk
 8. Sian Lloyd - Gcad Cymru 
 9. Heather Carter - Espresso Education and Channel 4 Learning - @heathercarter4 

   10.  Athrawes- Ysgol Gyfun Gwynllyw

   11.  Athrawes- Ysgol Gyfun Gwynllyw 

   12. Liz Berry - Bryn Deri Primary

   13.  Trish Evans - Bryn Deri Primary

   14.  Andrew Thorne - Bryn Deri Primary

   15.  Rhys Harries

   16.  Marcus John - Bryn Hafod Primary

   17. Daniel Harris - Corpus Christi

   18. Ian Loynd - St Teilo's

   19. Laura Northey - St Teilo's

   20. Teacher - St Teilo's

    21. Nicola Sinclair - Bishop of Llandaff

   22. Carolyn Evans - Rhydypenau Primary School

   23. Teacher - Rhydypenau Primary School

   24. Teacher - Rhydypenau Primary School

25.   Wendy Johnson – Deputy Headteacher at St Cuthbert’s Primary School

  26.  Alex Kennedy – KS Teacher at St Cuthbert’s Primary School

  27.  Steven Downes - Senior Adviser Cardiff LEA 

 28.  Teacher - Rhydypenau Primary School

  29.   Teacher - Fitzalan High School

  30.  Paul King - Cardiff LA 

  31.  Lucy Payne - Coedylan Primary School 

  32.  Ceri Wilson - Radyr High School

  33.  Teacher - Radyr High School

  34.  Bernadette Hancock

  35.  Lorraine Smith - Pencaerau Primary School

  36.  Mitchell Young - Pencaerau Primary School

  37. Ceri Williams @cerirwilliams - Torfaen LA 

 38. Paul Hardy - Radyr Comprehensive

 39. James Boyd - ICT Support 

 40. Dean Veall - Winding House museum

 41. Kristina Hedges - CILT Cymru

 

What do we need to make the event happen?

 

Sponsors

Venues kindly provided by WJEC in Cardiff and Erlas Centre in Wrexham LA. 

Thanks also to the following sponsors:  

http://blog.ngfl-cymru.org.uk/ 

http://www.ngfl-cymru.org.uk/ 

http://blogs.msdn.com/teachers 

 

   

 

Paul Godding's   

 

   

 

 

                                                                                                  

        iMindMap Free                                                         

    

  

                         

 

 

      

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.